Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Story to Stay
 
Definities
Story to Stay: Story to Stay, gevestigd te Haarlem onder KvK nr. 82191565.
Klant: degene met wie Story to Stay een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Story to Stay en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Story to Stay.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen en offertes van Story to Stay zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.
Aanvaarding 
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Story to Stay zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Story to Stay slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
Prijzen
Alle prijzen die Story to Stay hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
Alle prijzen op die Story to Stay hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Story to Stay te allen tijde wijzigen. 
De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Story to Stay vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Story to Stay, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
Indien partijen voor een dienstverlening door Story to Stay een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
Story to Stay is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Story to Stay de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
Story to Stay heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
Voorafgaand aan de ingang ervan zal Story to Stay prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
De consument heeft het recht om de overeenkomst met Story to Stay op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Gevolgen niet tijdig betalen
Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Story to Stay gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Story to Stay. 
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Story to Stay zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Story to Stay op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Story to Stay, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Story to Stay te betalen. 
Opschortingsrecht
 
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Verrekening
 
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Story to Stay te verrekenen met een vordering op Story to Stay. 
 
Verzekering
De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van Story to Stay die bij de klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
De klant geeft op eerste verzoek van Story to Stay de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Garantie
 
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Story to Stay enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 
Uitvoering van de overeenkomst 
Story to Stay voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
Story to Stay heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Story to Stay tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Story to Stay tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant 
De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Story to Stay.
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Story to Stay de betreffende bescheiden. 
Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Story to Stay redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Geheimhouding 
De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Story to Stay ontvangt geheim.
Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Story to Stay waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Story to Stay schade kan berokkenen.
De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
Boetebeding
Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Story to Stay waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Vrijwaring
 
De klant vrijwaart Story to Stay tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Story to Stay geleverde producten en/of diensten. 
 
Klachten
De klant dient een door Story to Stay geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Story to Stay daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
Consumenten dienen Story to Stay uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Story to Stay in staat is hierop adequaat te reageren. 
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Story to Stay gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Story to Stay.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Story to Stay ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
 
Als Story to Stay een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Story to Stay verschuldigd zijn. 
 
Aansprakelijkheid Story to Stay
Story to Stay is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien Story to Stay aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
Story to Stay is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Indien Story to Stay aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
 
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Story to Stay vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 
Recht op ontbinding
De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Story to Stay toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
Is de nakoming van de verplichtingen door Story to Stay niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Story to Stay in verzuim is. 
Story to Stay heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Story to Stay kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Story to Stay in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Story to Stay kan worden toegerekend in een van de wil van Story to Stay onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Story to Stay kan worden verlangd. 
Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Story to Stay 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Story to Stay er weer aan kan voldoen. 
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
Story to Stay is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst 
 
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 
Wijziging algemene voorwaarden
Story to Stay is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
Grote inhoudelijke wijzigingen zal Story to Stay zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 
Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Story to Stay. 
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Story to Stay bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Story to Stay is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 29 maart 2021.

Laat verhalen en herinneringen niet verloren gaan